Kvalitet

«Du vet hva kvalitet er når du ser det!»

Kvalitet har alltid stått i fokus hos Karl M. Gulbrandsen. Med kvalitet mener vi å gjøre de riktige tingene for å oppnå bærekraft, kontra det og «bare» gjøre tingene riktig! Riktige produkter i henhold til spesifikasjon til riktig leveringstid. I mange år har vi jobbet bevisst med å lage et dokumentert kvalitetssystem, og dette arbeidet har nå ført til at vi har blitt sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001-normen stiller meget høye krav til dokumentasjon og sporbarhet noe som gjør at dere som kunde kan føle dere trygge på at produktene våre er av rett kvalitet.

Med kvalitet har vi vunnet interessentenes tillit, i et urolig marked hvor kortsiktig økonomisk vinning ofte avgjør ordrenes adresse, i motsetning til et gjennomtenkt langvarig tillitsforhold, hvor vi gjennom tydelige kontrakter og samarbeidsrutiner leverer forventet kvalitet i tide, igjen og igjen. Vi tegner og utvikler produkter og tjenester i samarbeid med interessenten, etter behovsspesifikasjon blir det tatt hensyn til bærekraftige løsninger som imøtegår produktets hensikt, virkemåte og de aktuelle miljømessige krav nasjonalt og internasjonalt. Vi setter oss inn i de relevante behovene og forventningene, og forstår hvilke av disse som blir samsvarsforpliktelser.

Det er ikke mulig å drive med masseproduksjon i så mange år uten å ha et system som hindrer at kvaliteten ikke er rett. De siste årene har imidlertid bedriften tatt et kvantesprang inn i en ny måte å tenke kvalitet. Det er utdannet 10 intern revisorer ved fabrikken. Disse 10 er rekruttert fra alle nivåer i organisasjonen. Revisorene har møter i et revisjonsforum hvor utførte revisjoner diskuteres og nye forbedringspotensialer avdekkes. Sikker jobb analyser, risikoanalyser, PDCA og SWOT er metoder vi bruker for å gjøre forbedringer og oppnå våre mål.

KMG’s kvalitetspolitikk skal være en integrert del av bedriftens strategi og således ha topp prioritet på alle aktivitetsområder. Kvalitet skal være en integrert del av KMG’s bedriftskultur. KMG’s ledelse vil aktivt kommunisere og følge opp bedriftens politikk og mål for kvalitet.

Tilbake
KMG målrettet investering og forandring
KMG har gjennom målrettet investering og forandring blitt en suksessrik aktør blant eliten av norske teknologibedrifter. Med en stab av motiverte medarbeidere som arbeider etter egne definerte mål og bedriftens visjon og forretningsidé, med konkrete nytteverdier, er dette allerede en realitet.

Bedriften etterlever samsvar mellom de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldene. Dette kontrolleres og verifiseres årlig gjennom vernerunder og revisjoner. KMG’s kvalitetsfokusering har røtter helt tilbake til 1917.

Øverste ledelse forplikter seg oppriktig i våre tre ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, der omfanget er bestemt og innarbeidet i vårt system. For KMG har opplæring alltid vært viktig. De siste årenes utvikling når det gjelder utflagging til lavkostland har forsterket KMG’s fokus på dette området. Uten kunnskapsrike medarbeidere kan vi ikke lykkes. KMG har derfor tett samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner og er aktivt med på å påvirke politiske retningslinjer gjennom Opplæringskontoret for mekaniske fag (OKMF). KMG er nå godkjent opplæringsbedrift for 4 fag innen vår bransje.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

KMG er ISO 9001:2015 og
ISO 14001:2015 sertifisert bedrift

SN-BS OHSAS 18001:2007

KMG er SN-BS OHSAS
18001:2007 sertifisert bedrift