Code of Conduct

1       Om KMG

Karl M. Gulbrandsen var en av de første stansemakerne som ble utdannet ved Elektrisk Bureau A/S.
Karl M. Gulbrandsen Stansefabrikk A/S ble etablert 19. juni 1917. Produksjonen startet opp i Fredensborgveien i Oslo. I 1933 flyttet bedriften til større lokaler i Møllergaten 34. Da Karl M. gikk av med pensjon overtok sønnen Trygve Gulbrandsen som drev bedriften frem til 1973. Før krigen var Elektrisk Bureau og Televerket de største kundene. Etter krigen var de største kundene Kongsberg Våpenfabrikk, Radionette, Tandberg Radiofabrikk, Philips Fabrikker og Televerket. I 1973 overtok Frank Nyland bedriften som på den tiden hadde ca. 30 ansatte. Han hadde da vært ansatt siden 2. januar 1961. Fabrikkens hovedarbeid har alltid vært utstansing av komponenter og halvfabrikata. I 1981 flyttet bedriften all produksjon til Sagdalen, Skjærvaveien 8, 1466 Strømmen. Lokalene ble utvidet i 1985, og utvidet ennå en gang i 1987 til totalt 1.100 kvadratmeter. Den 01.september 1994 kjøpte brødrene Bjørn, Tom og André Heramb bedriften. Bjørn og André hadde da gjennomført læretiden i verktøymakerfaget i bedriften, og gått maskiningeniørskolen på kveldstid i 4 år.  I 1997 – 1998 ble det bygget en ny hall og administrasjonsavdeling. Videre utbygging er gjennomført i 2008. Lokalene er nå på totalt 2.850 kvadratmeter. Karl M. Gulbrandsen Stansefabrikk AS er en av Norges ledende og eldste i sitt fag. KMG leverer også produkter og tjenester til Europa og Asia.

Dagens virksomhet
KMG har 21 medarbeidere i bedriften per 2021 og store deler av produksjonen er automatisert. Samlet har KMG knyttet til seg 24 større eller mindre bedrifter som faste eksterne leverandører – samarbeidspartnere vedrørende vareleveranser, produktutvikling og produksjon. Årsomsetningen er på i størrelsesorden ca. 60 millioner kroner. KMG er primært en ledende leverandør av masseproduserte stansedetaljer samt CNC – stansing/knekking. Verktøybygging og vedlikehold av verktøy er imidlertid også en viktig del av virksomheten. Kombinasjonen av dette gjør at bedriften har et klart konkurransefortrinn i forhold til mange andre bedrifter i samme bransje.

Som ren underleverandør er imidlertid bedriften sårbar når mange større bedrifter flytter ut av Norge, og oppretter produksjonsavdelinger i lavkostland. På litt lengre sikt vil nok prisforskjellene mellom det vi i dag definerer som lavkostland, og prisene i Norge jevnes noe ut. Spesielt med tanke på alle landene i Øst-Europa som har blitt medlemmer i EU. Det er derfor svært viktig at kompetansen som finnes i bedrifter som KMG forblir i landet.

Målsetting
KMG’s overordnede målsetting er å være en framtredende leverandør av masseproduserte stansedetaljer, dessuten skal KMG oppfattes som en profesjonell leverandør av kvalitetsprodukter. En direkte konsekvens av denne ambisiøse målsettingen er at interessentene får varer med riktig kvalitet, til rett tid og til riktig pris. For å få dette til er KMG nødt til å tilfredsstille interessentenes ønsker mht produktkrav. Interessenter skal stå i fokus. Dette innebærer en nøye kontroll av alle produkter i form av kvalitetskontroller og stikkprøver. KMG har derfor som målsetting å sikre at produktene og tjenestene som blir fremstilt ved fabrikken er av tilfredsstillende kvalitet, og i overensstemmelse med interessentenes krav, og at varene blir sendt til interessentene på en tilfredsstillende måte, og til rett tid.

2       Hensikt og anvendbarhet

Hensikten med dette dokumentet er å oppgi kravene til personlig atferd og virksomhetens praksis. KMG har ”OTTT” som sin profeti. I våre daglige gjøremål streber vi mot å etterleve omfanget av denne oppskriften med over 100 års erfaring i markedet, som er:

  • Omdømme
  • Tillit
  • Trygghet
  • Troverdighet

For å utvikle en bedriftskultur basert på vår visjon og våre kjerneverdier forventer vi åpenhet, ærlighet og integritet – både innenfor KMG og i vår kontakt med alle interessenter. KMG’s etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleid personell og andre som opptrer på vegne av KMG. Forventningen er at hver enkelt skal fungere som en rollemodell ved å opprettholde eller forbedre KMG’s omdømme. Det er organisasjonens ansvar å sikre at medarbeidere er klar over, og oppfyller KMG’s etiske retningslinjer.

Alle medarbeidere skal ha lest og følge de etiske retningslinjene, samt forplikte seg til prinsippene som står nedfelt i disse grunnreglene. I sin virksomhet, vil KMG forholde seg til alle gjeldende lover og forskrifter og handle i en etisk og sosialt ansvarlig måte. Dersom det er forskjeller mellom slike lover, forskrifter og standarder fastsatt i denne koden, skal de høyeste standarder være anvendt i samsvar med gjeldene internasjonale, nasjonale og lokale lover. I situasjoner hvor medarbeidere representerer KMG’s eierandeler i andre interessentskaper, uavhengig av om KMG er i en kontrollerende eller ikke-kontrollerende posisjon skal prinsippene lagt ned i disse etiske retningslinjene skal følges.
KMG’s tillitsvalgte skal også be om, og fremme etiske retningslinjer i disse interessentskapene som er fullt kompatible med KMG’s egne retningslinjer.

3       Forhold innenfor KMG

KMG’s eiere, styremedlemmer, ledere og medarbeidere skal beskytte og aktivt fremme forretningsmessige mål og interesser i bedriften. Organisasjonen skal drive sin virksomhet ved å beskytte interessene til sine medarbeidere, samt ivareta deres helse, miljø og risiko. Organisasjonen forventer at medarbeiderne skal utøve den høyeste standard for faglig integritet.

Visjoner og verdier
Våre visjoner og verdier forteller hvem vi vil være, hva vi vil oppnå og hvordan vi skal oppnå dette.  Alt vi gjør henger sammen, og skal bidra til at vi arbeider mot de samme målene. For at alle i bedriften skal arbeide mot de samme målene og jobbe i samme retning har vi utviklet en Kvalitet og miljøforbedringsplan med våre overordnede mål. «Våre kunder skal oppleve KMG som deres førstevalg – som en uavhengig, internasjonal stansespesialist – som leverer effektive konstruksjon, verktøy- og produksjonsløsninger til våre kunder i hele verden – gjennom engasjerte, entusiastiske og kundeorienterte medarbeidere.»

Visjonen vår:
Vi vil forbedre kundens verdikjede
Vi skaper verdiene sammen
Vi bidrar til bærekraftig vekst
Vi holder det vi lover
Vi oppfatter kundens behov
Vi skaper langvarige kundeforhold
Vi er troverdige og leverer kvalitet

Verdiene våre:
Vi drar i samme retning
Vi viser omtanke og respekt
Vi skaper samspill på tvers av avdelinger
Vi er nysgjerrig på andres ideer
Vi viser interesse for andres kompetanse
Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre
Vi inspirerer hverandre

Førstevalg-
Når du velger å samarbeide med oss vil du føle at du er i gode hender. Vi hjelper deg med å velge det beste produktet, både når det gjelder kvalitet og pris, vi hjelper deg med å finne den beste og mest økonomiske måten å bruke produktet på, og vi sørger for at dine bestillinger leveres til avtalt tid. Våre kvalitetssystemer og medarbeidere sørger for at du ikke trenger å bekymre deg over konstruksjon, verktøy- og produksjonsløsninger mer. Vi kan også lære dine medarbeidere hvordan produktet skal brukes når det er nødvendig.  Å samarbeide med KMG betyr produkter som fungerer optimalt, bestillinger som leveres til avtalt tid og bekymringsfrie konstruksjon, verktøy- og produksjonsløsninger.

Engasjerte, entusiastiske, kundeorienterte medarbeidere
Alle våre medarbeidere jobber for å kunne tilby deg de beste produktene og den beste service. Vi driver kontinuerlig opplæring og kursing av våre medarbeidere for at de skal ha førstehånds kunnskap om teknologisk og produktrelatert utvikling.

Teknologibedrift-
KMG har i en årerekke jobbet for å skaffe en moderne og høyteknologisk maskinpark. Samtidig med dette har KMG sine medarbeidere fått kontinuerlig opplæring. KMG er svært engasjert i opplæring og rekruttering av ungdom til vårt fag, og ønsker derfor å oppfattes som en teknologibedrift som man ønsker å jobbe hos.

Sertifikatenes tekst
Utviklingstjenester og tilvirkningstjenester av stanseverktøy og maskiner for industrien. Teknisk innovasjon, produksjon av stansede og maskinerte produkter og tjenester. Samarbeid og materialvalg i et livsløpsperspektiv.

Prosesser
Figuren nedenfor viser overordnet hvilke prosesser som utføres i bedriften i dag. Kjerneprosessene tar for seg hele livsløpet til produkter og tjenester som fremstilles ved bedriften. Prosessoversikten tilhører Karl M. Gulbrandsen Stansefabrikk A/S.

Kvalitetspolitikk (ISO 9001)
KMG’s kvalitetspolitikk skal være en integrert del av bedriftens strategi og således ha topp prioritet på alle aktivitetsområder. Kvalitet skal være en integrert del av KMG’s bedriftskultur. KMG’s ledelse er forpliktet til å kommunisere og følge opp bedriftens politikk og mål for kvalitet. Bedriften etterlever samsvar mellom de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldene. Dette kontrolleres og verifiseres årlig gjennom vernerunder og revisjoner. KMG’s kvalitetsfokusering har røtter helt tilbake til 1917. Det er ikke mulig å drive med masseproduksjon i så mange år uten å ha et system som hindrer at kvaliteten ikke er rett. De siste årene har imidlertid bedriften tatt et kvantesprang inn i en ny måte å tenke kvalitet. Det er utdannet 10 intern revisorer ved fabrikken. Disse 10 er rekruttert fra alle nivåer i organisasjonen. Revisorene har møter i et revisjonsforum hvor utførte revisjoner diskuteres og nye forbedringspotensialer avdekkes. Bedriften forsøker med dette å leve etter reglen om ”Forpå-klokskap er bedre enn etterpå klokskap”.  Øverste ledelse er forpliktet til kontinuerlig forbedring av våre tre ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, der omfanget er bestemt og innarbeidet i systemets prosesser.
For KMG har opplæring alltid vært viktig. De siste årenes utvikling når det gjelder utflagging til lavkostland har forsterket KMG’s fokus på dette området. Uten kunnskapsrike medarbeidere kan vi ikke lykkes. KMG har derfor tett samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner og er aktivt med på å påvirke politiske retningslinjer gjennom Opplæringskontoret for mekaniske fag (OKMF). KMG er nå godkjent opplæringsbedrift for 4 fag innen vår bransje.

Miljøpolitikk (ISO 14001)
KMG arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall. KMG prøver å etterleve balansen mellom de tre bærekraftsøylene miljø, samfunn og økonomi. Vi forsøker å styre eller påvirke måten produkter og tjenester blir utformet, produsert, distribuert, forbrukt og anvendt på ved å bruke livsløpsperspektivet som kan hindre at miljøpåvirkning utilsiktet forskyves til andre stadier i livsløpet. Det jobbes også med å finne substitutter der hvor det er mulig.
KMG ønsker å få økonomiske og driftmessige fordeler, som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker organisasjonens markedsposisjon. KMG forholder seg til REACH kandidatliste, RoHS direktivet og Conflict minerals platform (Dodd- Frank Consumer Protection Act) med tanke på de produkter og tjenester vi produserer og leverer, samt anmoder alle våre eksterne leverandører til å fremskaffe material og -opprinnelsessertifikater i den grad vi ser det nødvendig. KMG skal kommunisere miljøinformasjon til relevante interesseparter.

For å lykkes i vårt arbeid har vi vedtatt følgende miljøpolitikk:
KMG skal kontinuerlig bli bedre på miljø ved;

  • Først å feie for egen dør
  • Dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon
  • Gjøre våre eksterne leverandører og interessenter til miljøpartnere
  • Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
  • Forpliktelse til kontinuerlig forbedring gjennom eget miljøprogram

Arbeidsmiljø (ISO 45001)KMG forventer at alle personer som opptrer på vegne av organisasjonen skal behandle alle med høflighet og respekt. KMG skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. Alle enkeltpersoner må avstå fra enhver oppførsel som kan ha ugunstig virkning på arbeidsmiljøet og KMG. Øverste ledelse forplikter seg til å sikre gode helsemessige arbeidsbetingelser for sine medarbeidere. En stabil arbeidsplass der mangfold blir verdsatt, og der hver medarbeider har mulighet til å utvikle sine individuelle ferdigheter og talenter. Organisasjonen forbyr diskriminering av medarbeidere innenfor KMG på grunnlag av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, rase, nasjonalitet, politiske meninger, religion eller etnisk bakgrunn, eller hvilket som helst annet grunnlag er forbudt.  Organisasjonen tolererer ikke trakassering eller nedverdigende behandling i noen form eller mot noen av sine medarbeidere. KMG engasjerer seg ikke i eller tolererer ikke barnearbeid. KMG er tilsluttet Fellesordningen for AFP. Når en bedrift er tilsluttet Fellesordningen, omfattes i utgangspunktet alle ansatte, både organiserte og uorganiserte. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger.

Strategi og marked
KMG’s skal være en ledende teknologibedrift innen stansing og metallbearbeiding. KMG søker å tilfredsstille etterspørselen etter stansede produkter, både nasjonalt og internasjonalt, ved å tilby produkter på et høyt nivå. KMG søker å tilby produkter av høy kvalitet og dermed utvikle et lønnsomt, effektivt og bindende samarbeid på både tilførsels- og markedsføringssiden. Styret vil søke å opprettholde konsernets gode resultatutvikling de senere år. Styret vil sammen med selskapets ledelse fortsette arbeidet med å utvikle og tilpasse selskapets forretningssystem i henhold til krav av nasjonal og global art. Styret understreker behovet for strategisk fremtidsrettede modeller for konsernets aktiviteter. Dette kan innebære oppkjøp, fusjoner eller tilsvarende virkemidler. Styret arbeider aktivt for å sikre finansielle og strukturelle forhold for konsernets langsiktige økonomiske mål. Ved å benytte denne markedsplanen, vil vi tilegne oss erfaring som vil hjelpe oss gjennom nye runder med satsinger, som igjen vil hjelpe oss å bygge en markedsplan som er enda bedre tilpasset det markedet vi betjener. Uansett hvor god markedsplanlegging vi utfører, vil det alltid være krefter utenfor vår kontroll som bestemmer hvordan markedet ser ut til enhver tid. Men ved å planlegge å tilpasse seg er man nærmere suksess for hver gang man satser. Markedet er der. Vi må bare gjøre markedet oppmerksomme på vår eksistens!

Selskapets interesse
Alle medarbeidere er pliktig til å fremme legitime interesser i selskapet når muligheter til å gjøre det oppstår. Medarbeidere kan ikke ta for seg personlige muligheter som er oppdaget gjennom bruk av bedriftens eiendom, maskiner, informasjon eller stilling.  Medarbeidere skal ikke utføre handlinger eller ha personlig interesser som gjør det vanskelig å utføre sine arbeider objektivt, og interessekonflikter bør så langt som mulig unngås. Arbeidstakeren må ikke bli involvert i forhold som vil kunne gi opphav til en konflikt med KMG’s interesse, både i faktum og i utseende. Interessekonflikter kan involvere medarbeidere, innleid personell, eksterne leverandører, konkurrenter eller andre nærstående parter som er tilknyttet KMG.  Alle forretninger med nærstående parter må forholde seg til Styrets vedtatte prinsipper for slike foretagender. I tilfelle en interessekonflikt oppstår, skal medarbeideren vurdere saken og varsle hans eller hennes nærmeste overordnede vedrørende en interessekonflikt.

Eiendom og eiendeler
KMG’s eiendom og eiendeler må ivaretas på en hensiktsmessig måte. Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige formål og kun av legitimerte medarbeidere eller deres stedfortredere. Dette gjelder varige driftsmidler, for eksempel biler, maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som intellektuell eiendom og konfidensiell informasjon. Alle medarbeidere har et ansvar for å beskytte selskapets eiendeler fra tyveri og tap, og eventuelle tyveri, avfall eller misbruk av selskapets eiendeler skal rapporteres av medarbeiderne.Medarbeiderens bruk av IT-systemer og internett i særdeleshet, må være underlagt virksomhetens behov og ikke av personlige interesser. Informasjon produsert og lagret på KMG’s IT-systemer regnes som selskapets eiendom, og medarbeider bør opprettholde elektroniske filer og arkiver på en ryddig måte. Privat bruk er bare tillatt i begrenset grad, og informasjon som kan anses som ulovlig eller upassende må under ingen omstendigheter være behandlet eller lastet ned. Sensitiv informasjon og konfidensialitetMedarbeideren har taushetsplikt, både ved lov og ved hjelp av skriftlig avtale. Hver ansatt er ansvarlig for å hemmeligholde alle forhold som kan gi utenforstående uberettiget tilgang til konfidensiell informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at konklusjonen av arbeids- eller kontraktsforhold med KMG er over og så lenge informasjonen anses sensitiv eller konfidensiell.

4       Forhold til interessenter

KMG skal være kundens naturlige førstevalg. Skal våre kunder være tilfredse, må vi samtidig ha fokus internt. Alle våre relasjoner, internt som eksternt, skal kunne stole på det vi sier. Våre ansatte er våre representanter. Samtidig ønsker vi at våre kunder og eksterne leverandører skal være det samme. Vi tegner og utvikler produkter og tjenester i samarbeid med kunden, etter behovsspesifikasjon blir det tatt hensyn til bærekraftige løsninger som imøtegår produktets hensikt, virkemåte og de aktuelle miljømessige krav nasjonalt og internasjonalt. Vi setter oss inn i de relevante behovene og forventningene, og forstår hvilke av disse som blir samsvarsforpliktelser. Samtlige medarbeidere må bestrebe seg på å opptre ærlig, etisk og rettferdig med selskapets kunder, eksterne leverandører av produkter og tjenester, konkurrenter, naboer, kommunen og myndigheter. KMG vil søke nært og langsiktig samarbeid med de viktigste interessentene og eksterne leverandørene for å bli informert og eventuelt involvert tidlig i de vesentlige beslutningsprosessene. Ved forbedret kommunikasjon søkes forståelse og samsvar mellom KMG’s mål og interessentenes forventninger og behov. Målsettingen er å bedre planlegging og optimalisere kostnads- og tjenestenivået.

Korrupsjon og bestikkelser
KMG tar avstand fra alle former for korrupsjon og vil arbeide aktivt for å sikre at det ikke forekommer i selskapets virksomhet. Medarbeidere skal ikke tilby ulovlig eller upassende gaver, penger eller annen godtgjørelse, for å oppnå forretningsmessige eller personlige fordeler. Dessuten, medarbeidere skal ikke bruke avtaler med mellommenn for å oppnå tilsvarende fordeler som kan tolkes som korrupsjon.Alle betalinger må være i samsvar med selskapets regnskap og økonomiske prosedyrer for godkjenning og registrering av betalinger, og må sendes til riktig ledelsesnivå for vurdering i samsvar med selskapets prosedyre og fullmaktsmatrise. 

Gaver, underholdning og sponsing
Medarbeideren er pålagt å utvise forsiktighet og god dømmekraft i forhold til å tilby eller ta i mot gaver og høflighetsgester. Medarbeidere skal ikke, direkte eller indirekte, ta imot gaver eller annen godtgjørelse hvis det er grunn til å tro at dens hensikt er å påvirke beslutninger. Medarbeidere skal aldri be om en gave eller tjeneste for personlig fordel fra noen av KMG’s interessenter. Gjestfrihet som sosiale arrangementer, måltider eller underholdning kan bli akseptert av medarbeideren hvis det er en klar virksomhets grunn, under forutsetning av at kostnadene ved en slik gjestfrihet er innen rimelig grenser.

Relasjoner til eksterne leverandører
Medarbeidere i KMG skal behandle eksterne leverandører, inkludert innleide konsulenter og rådgivere, upartisk og rettferdig. Langvarig samarbeid med leverandører resulterer i utvikling, logistikk og materialvalg som igjen begunstiger interessepartens forventninger og etterlever kravet til kvalitet. Eksterne leverandører forventes å følge etiske standarder som er i samsvar med KMG standarder.

Eksternt miljø
KMG vil opptre ansvarsfullt med en ambisjon om å redusere direkte og indirekte negative påvirkninger på det ytre miljø. KMG vil følge relevante internasjonale og lokale lover og standarder, som søker å minimere miljø påvirkning. KMG fremviser høy moral i forbindelse med vårt samfunnsansvar.

5       Gjennomføring og oppfølging

Gjennomføring
Ledere er ansvarlig for å formidle kravene i de etiske retningslinjene, og alle medarbeidere må sørge for at de er kjent med, og aksepterer innholdet i KMG’s etiske retningslinjer, og deres oppgaver må være utført i samsvar med kravene.

Overvåkning
Organisasjonen er ansvarlig for både å fremme og føre tilsyn med at etiske retningslinjer gjennomføres innenfor sitt ansvarsområde. Brudd på de etiske retningslinjene vil ikke tolereres og kan føre til interne disiplinære handlinger, oppsigelse eller straffeforfølgelse.

Håndtering av brudd
Dersom medarbeidere kommer over tilfeller av brudd på KMG’s etiske retningslinjer, må disse bekymringene rapporteres umiddelbart. Medarbeidere kan rapportere bekymringen til deres nærmeste overordnede, til veileder eller til en representant i styret. Dersom medarbeideren er ukomfertabel for en hvilken som helst grunn, kan bekymringen rapporteres til verneombudet. Medarbeideren kan da forbli anonym hvis ønskelig. Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet eller Statens forurensingstilsyn. Slike bekymringer eller klager kan rapporteres konfidensielt og – hvis du finner det nødvendig – anonymt og vil alltid være riktig og lovlig.

Tilbake