Miljø ISO 14001:2015

Miljø har bestandig stått i fokus hos Karl M. Gulbrandsen Stansfabrikk AS. KMG arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall., samt regelmessig substitusjon. KMG har valgt Stena Solution som sin totale leverandør av nedstrømsordninger etter grundig gjennomgang av markedets flertallige leverandører i markedet.

KMG ønsker å få økonomiske og driftsmessige fordeler, som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker organisasjonens markedsposisjon. KMG foretrekker interessenter og eksterne leverandører som er genuint bevisst på sine miljøbelastninger. KMG påvirker i høy grad alle sine samarbeidspartnere med vår miljøtankegang. KMG skal kommunisere miljøinformasjon til relevante interesseparter og eksterne leverandører.

KMG forholder seg til REACH kandidatliste, RoHS direktivet og Conflict minerals platform (Dodd- Frank Consumer Protection Act) med tanke på de produkter og tjenester vi produserer og leverer, samt anmoder alle våre eksterne leverandører til å fremskaffe material og -opprinnelsessertifikater i den grad vi ser det nødvendig.

KMG gjør sitt beste med å etterleve balansen mellom de tre bærekraftsøylene miljø, samfunn og økonomi. Vi forsøker styre eller påvirke måten produkter og tjenester blir utformet, produsert, distribuert, forbrukt og anvendt på ved å bruke livsløpsperspektivet som kan hindre at miljøpåvirkning utilsiktet forskyves til andre stadier i livsløpet.

KMG har en intern miljøgruppe som aktivt står for og oppgraderer miljøaspekter på årlig basis, samt ser til at miljøprogrammet blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og regler.

KMG engasjerer seg oppriktig i nærmiljøet og friluftsområdene rundt bedriften. I forbindelse med Nitelva har KMG en flomvoll rundt bedriften. Dette området er et naturreservat og innehar flere truede dyrearter (rødlistearter).

KMG har en meget god dialog med Skedsmo kommune. Vi strekker oss svært langt for å ivareta det ytre miljøet rundt bedriften. KMG ønsker at alle brukere av turområdet og beboere i nærmiljøet skal ha glede av turområdet, samt føle seg trygge.

Vi har årlig utarbeidet miljørapport siden 2010 og arbeidsmiljørapport siden 2011.

Tilbake
KMG målrettet investering og forandring
KMG engasjerer seg i alle saker der det er en trussel for naturmiljøet. Eks. kommuneplan for ny vei, utslipp i elva, forurensing av bilvrak, vedlikehold av flomvoll eller søppel i området etc.

Rapporter 2020